16/09/14

אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לקראת תואר שני (M.A.A.T.) בטיפול באמצעות אמנויות – אמנות חזותית, של המכללה האקדמית בית-ברל

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (16.9.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת משנה: לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

 1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' אדיר כהן על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
 2. לאשר למכללה האקדמית בית-ברל לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.A.T.) בטיפול באמצעות אמנויות – אמנות חזותית, לפרסמה ולרשום אליה תלמידים.
 3. על המכללה להקפיד על שם התוכנית שאושר לה (בהתאם למתווה מל"ג), והוא: תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.A.T.) בטיפול באמצעות אמנויות – אמנות חזותית, וזאת בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם).
 4. בטרם פתיחת שנת הלימודים מתבקשת המכללה, לערוך בתוכנית את השינויים שלהלן:
  א. להעביר את הקורס העוסק בטיפול קבוצתי באמצעות אמנות לקטגוריה ד' על פי מתווה המל"ג.
  ב. בתכני הלימודים, לחזק את העיסוק בטיפול באוכלוסיות שונות, המיקוד במחלות נפש וטיפול בנפגעי הזנחה והתעללות בילדים, מתבגרים ומבוגרים.
  ג. להתייחס לנושאים של דת ומגדר בהקשרים הרב תרבותיים בתוכנית.
  ד. לתקן את רשימות הקריאה בקורסים השונים אשר אינן כוללות מספיק פריטים עכשוויים חשובים, ומאידך כוללות פריטים שאין להם קשר ברור לנושא השיעור.
 5. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
 6. על המכללה להחתים (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) כל תלמיד/ה על הצהרה, לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המכללה אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני בטיפול באמצעות אמנויות –אמנות חזותית וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך המכללה להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המכללה לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" במסגרת תוכנית לימודים לתואר M.Teach במסלול העל-יסודי בהוראת אמנות במכללה/ תוכניות לתואר M.Ed. במכללה/ החזר שכר לימוד.
 7. לבקש מהוועדה הבודקת להמשיך וללוות את התוכנית לקראת שלב ההסמכה.
 8. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה", תוקף אישור הפרסום הינו מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ה וזו שאחריה). אם לא תפתח המכללה את תוכנית הלימודים במסגרת זמן זה, יהיה עליה לפנות למל"ג בבקשה להארכת תוקף אישור הפרסום וההרשמה, בהתאם לתנאי החלטת המל"ג האמורה.