16/09/14

אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) רב תחומי במתכונת חד-חוגית ודו-חוגית של המכללה האקדמית גליל מערבי

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (16.9.2014),  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' אלכס בליי על עבודתה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למכללה האקדמית גליל מערבי אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.)  רב תחומי.
  3. לחייב את המכללה האקדמית גליל מערבי (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח  3 להמלצת הוועדה לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית גליל מערבי אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון (B.A.)  רב תחומי וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך המכללה להעניק תואר ראשון (B.A.)  רב תחומי. במקרה זה תוצע על ידי המכללה האקדמית גליל מערבי לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" במסגרת החוג ללימודים רב תחומיים של אוניברסיטת חיפה.
  4. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תמשיך הועדה ללוות את התוכנית בבדיקתה לקראת שלב ההסמכה."
  6. החלטת מל"ג מותנית בקבלת התחייבות המוסד כי יפעל בהתאם להחלטת ות"ת לפיה:
  • יש להגביל את היקף הסטודנטים בתוכנית עד ל-200 סטודנטים במחזור ועד 600 סטודנטים בהפעלה מלאה (זאת בהתאם לאישור שניתן במסגרת תוכנית החומש) .
  • על המכללה להסדיר את נושא השכר של שני ראשי החטיבות בעלי מינוי מרצה המשולם להם שכר גבוה מדרגתם האקדמית ובנוסף משולמת תוספת תפקיד שלא בהתאם להנחיות ות"ת.

7. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה", תוקף אישור הפרסום הינו מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ה וזו שאחריה). אם לא תפתח המכללה את תוכנית הלימודים במסגרת זמן זה, יהיה עליה לפנות למל"ג בבקשה להארכת תוקף אישור הפרסום וההרשמה, בהתאם לתנאי החלטת המל"ג האמורה.