22/07/14

אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לקראת תואר שני (M.Ed.) עם תזה בהערכה ותכנון לימודים של המכללה האקדמית בית ברל

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (22.7.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרות על בדיקתן ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאשר למכללה האקדמית בית ברל לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) עם תזה בהערכה ותכנון לימודים, לרשום אליה תלמידים ולהתחיל בה את הלימודים.
  3. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהיה בין כותלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  4. בתום שנה, תוקם ועדה שתלווה את המכללה לקראת הסמכתה להעניק את התואר בתוכנית. רצוי שהוועדה תכלול את שתי הסוקרות שבדקו את התוכנית לקראת פתיחתה.