22/07/14

אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בתרבות ישראל ומורשתו במסלול היסודי (א'-ו') ובמסלול העל-יסודי (ז'-י') של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש גורדון

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (22.7.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדת הבדיקה בראשותו של פרופ' אביגדור שנאן על עבודתה עד כה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את המלצות ועדת הבדיקה ולאשר למכללת גורדון, המכללה האקדמית לחינוך, לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.), דו-חוגי, בתרבות ישראל ומורשתו למסלול היסודי (א'-ו') ולמסלול העל-יסודי (ז'-י') ולרשום אליה תלמידים.
  3. לחייב את מכללת גורדון (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי מכללת גורדון עדיין אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר "בוגר בהוראה" בתרבות ישראל ומורשתו, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תקבל מכללת גורדון הסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה" בתרבות ישראל ומורשתו. ב. אם המכללה לא תוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר בתרבות ישראל ומורשתו בכל אחד מהמסלולים, היא  מתחייבת לקלוט את הסטודנטים במסגרת התוכניות להן יש הסמכה למכללה להעניק תואר (למשל ספרות או  מקרא).
  4. כתנאי נוסף לקבלת סטודנטים לתוכנית על המכללה יהיה לקיים מיון לבדיקת רמת האנגלית כולל קורסים הנדרשים לסיום חובות האנגלית, עד לרמת "פטור" ובהתאם לנקבע בהחלטת המל"ג מיום 11.6.2013  בנושא "אנגלית כשפה זרה כולל ספי קבלה בשפה האנגלית במוסדות להשכלה גבוהה".  בחישוב ציון הגמר לתואר יכללו עד 2 ש"ש אנגלית. יתר הקורסים לא יכללו בחישוב ציון הגמר לתואר.
  5. הוועדה תמשיך בליווי תוכנית הלימודים בבדיקה לשלב הסמכת המכללה להעניק את התואר בתוכנית.