22/07/14

אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בניהול מערכות מידע של המכללה האקדמית נתניה

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (22.7.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' יובל שחר על עבודתה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למכללה האקדמית נתניה אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים לתואר ראשון (.B.A) בניהול מערכות מידע.
  3. לחייב את המכללה האקדמית נתניה (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח  3 להמלצת הוועדה לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית נתניה אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון (.B.A) בניהול מערכות מידע וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך המכללה להעניק תואר ראשון (.B.A) בניהול מערכות מידע. במקרה זה יוצע על ידי המוסד לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון ב"מנהל עסקים" המתקיימת במוסד.
  4. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תמשיך הועדה ללוות את התוכנית בבדיקתה לקראת שלב ההסמכה.