22/07/14

אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לקראת תואר שני (M.A.) בניהול משאבי ים של המרכז האקדמי רופין

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (22.7.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' אריה רייכל על עבודתה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למרכז האקדמי רופין אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים לתואר שני (A.) בניהול משאבי ים.
  3. לחייב את המרכז האקדמי רופין (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח  3 להמלצת הוועדה לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המרכז האקדמי רופין אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר שני (A.) בניהול משאבי ים וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך המכללה להעניק תואר שני (M.A.) בניהול משאבי ים. במקרה זה יוצע על ידי המוסד לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" במסגרת תוכנית הלימודים לתואר שני (M.B.A) במנהל עסקים  המתקיימת במוסד.
  4. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תמשיך הועדה ללוות את התוכנית בבדיקתה לקראת שלב ההסמכה.