10/06/14

אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בניהול מערכות ציבוריות של המכללה האקדמית לישראל ברמת גן

בישיבתה ביום י"ב בסיון תשע"ד (10.6.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' ערן ויגודה גדות על עבודתה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למכללה האקדמית לישראל ברמת גן אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בניהול מערכות ציבוריות.
  3. לחייב את המכללה האקדמית לישראל ברמת גן (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח  3 להמלצת הוועדה לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית לישראל ברמת גן אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון (B.A.)  בניהול מערכות ציבוריות וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק תואר ראשון (B.A.)  בניהול מערכות ציבוריות. במקרה זה יוצע על ידי המוסד לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" במסגרת תוכניות הלימודים לתואר ראשון ב"ניהול מערכות בריאות" ו"ניהול מערכות מידע" המתקיימות במוסד או בתוכנית הלימודים לתואר ראשון ב"מנהל ומדיניות ציבורית" המתקיימת במכללה האקדמית ספיר.
  4. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תמשיך הועדה ללוות את התוכנית בבדיקתה לקראת שלב ההסמכה.