30/06/15

אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לקראת תואר "מוסמך בהוראה" (M.Teach) במסלול העל-יסודי (ז'-י') של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ה (30.6.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' יובל דרור על עבודתה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים לתואר מוסמך בהוראה (M.Teach) במסלול העל-יסודי.
  3. לחייב את המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח 3 להמלצת הוועדה לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין אינה מוסמכת להעניק בשלב זה מוסמך בהוראה (M.Teach) במסלול העל-יסודי וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך המכללה להעניק תואר זה.  במקרה זה תוצע על ידי המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" במסגרת תוכנית הלימודים לתואר מוסמך בהוראה  M.Teach המתקיימת במכללה האקדמית בית ברל.
  4. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תמשיך הועדה ללוות את התוכנית בבדיקתה לקראת שלב ההסמכה.
  6. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".