10/06/14

אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון (B.S.W.) בעבודה סוציאלית של המרכז האקדמי רופין

בישיבתה ביום י"ב בסיון תשע"ד (10.6.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת       המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה על עבודתה ועל ההמלצה שהגישה לה.
  2. לאמץ את המלצת הוועדה ולאשר למרכז האקדמי רופין לפתוח את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.S.W.) בעבודה סוציאלית ולרשום אליה תלמידים.
  3. על המרכז האקדמי רופין להחתים (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) כל תלמיד/ה על הצהרה, לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המרכז האקדמי רופין אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר ראשון בעבודה סוציאלית וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך המרכז להעניק תואר ראשון בעבודה סוציאלית. במקרה זה תוצע על ידי המוסד לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון בעבודה סוציאלית המתקיימת במכללה האקדמית ספיר.
  4. בהתאם להמלצת ות"ת מיום 21.5.2014: א. על המכללה להציג הסכמים חתומים עם מקומות ההכשרה המעשית, וזאת עד למועד פתיחת תוכנית הלימודים בפועל; ב. המרכז האקדמי רופין מתבקש לתת את הדעת לעובדה כי תחום העבודה הסוציאלית נבחן בימים אלה על-ידי היחידה להערכת איכות והבטחתה. על כן, המוסד מתבקש לעקוב אחר ההמלצות שתתקבלנה בנושא.