14/07/15

אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לקראת תואר שני (M.A.) ללא תזה בחינוך של המכללה האקדמית תל-חי

בישיבתה ביום כ"ז בתמוז תשע"ה (14.7.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' מרים מבורך על עבודתה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למכללה האקדמית תל-חי אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים לתואר לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בחינוך .
  3. לחייב את המכללה האקדמית תל-חי (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח 3 להמלצת הוועדה לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית תל-חי אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני (M.A.) בחינוך וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך המכללה להעניק תואר זה.  במקרה זה תוצע על ידי המכללה האקדמית תל-חי  לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית שמשמעותה החזר שכר לימוד לסטודנטים.
  4. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תמשיך הוועדה ללוות את התוכנית בבדיקתה לקראת שלב ההסמכה.
  6. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".