04/03/14

אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בחינוך וקהילה של המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

בישיבתה ביום ב' באדר ב תשע"ד (4.3.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' ישעיהו תדמור על עבודתה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בחינוך וקהילה.
  3. לחייב את המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח  3 להמלצת הוועדה לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון (B.A.)  בחינוך וקהילה וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך המכללה להעניק תואר ראשון (B.A.)  בחינוך וקהילה.
  4. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. לאשר למכללה קבלת חריגים עד 10%.
  6. לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תמשיך הועדה ללוות את התוכנית בבדיקתה לקראת שלב ההסמכה.