22/03/16

אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בחינוך מיוחד של המכללה האקדמית צפת

בישיבתה ביום י"ב באדר ב' תשע"ו (22.03.2016)  דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון והיא מחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' לילך מבורך על עבודתה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למכללה האקדמית צפת אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.)  בחינוך מיוחד.
  3. לחייב את המכללה האקדמית צפת (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח להמלצת הוועדה לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית צפת אינה מוסמכת להעניק בשלב זה ראשון (B.A.)  בחינוך מיוחד וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך המכללה להעניק תואר זה. במקרה זה תוצע על ידי המכללה האקדמית צפת לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון"  חיצונית במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון בחינוך המתקיימת במכללה האקדמית תל חי.
  4. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תמשיך הועדה ללוות את התוכנית בבדיקתה לקראת שלב ההסמכה."
  6. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".