22/03/16

אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לתואר "מוסמך בהוראה" (M.Teach) במסלול העל-יסודי של המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה

בישיבתה ביום י"ב באדר ב' תשע"ו (22.03.2016)  דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון והיא מחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' מוטי מירון על עבודתה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים לתואר מוסמך בהוראה (M.Teach) במסלול העל-יסודי.
  3. לחייב את המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה אינה מוסמכת להעניק בשלב זה מוסמך בהוראה (M. Teach) במסלול העל-יסודי וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך המכללה להעניק תואר זה. במקרה זה תוצע על ידי המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה  לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" במסגרת תוכנית הלימודים לתואר מוסמך בהוראה  M. Teachהמתקיימת במכללת אורנים.
  4. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תמשיך הועדה ללוות את התוכנית בבדיקתה לקראת שלב ההסמכה.
  6. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה.