23/07/14

אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לקראת תואר שני (M.A.) בניהול משאבי ים של המרכז האקדמי רופין

ות"ת  ממליצה  למל"ג לאשר את בקשת המרכז האקדמי רופין לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני M.A. בניהול משאבי ים, בהתאם לחוות הדעת של האגף לתנאי שכר והעסקה וחוות דעת אגף התקציבים.