30/06/15

אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי ביהדות במסלול העל-יסודי (ז'-י') של המכללה האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו בקצרין

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ה (30.6.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' שמואל ורגון על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
  2. לאשר למכללה האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו בקצרין לפתוח תוכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי ביהדות במסלול העל-יסודי (ז'-י').
  3. לחייב את מכללת אוהלו (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי מכללת אוהלו עדיין אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר "בוגר בהוראה" ביהדות למסלול העל-יסודי, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תקבל מכללת שאנן הסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה" ביהדות למסלול העל-יסודי. ב. אם המכללה לא תוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר ביהדות למסלול העל-יסודי היא מתחייבת לקלוט את הסטודנטים במסגרת התוכניות להן יש הסמכה למכללה להעניק תואר.
  4. על המכללה להתאים את תוכן הקורס "תולדות עם ישראל בתקופת המקרא" להיקף השעות הנדרש כפי שמופיע בחוות דעת הסוקר.
  5. לקראת שלב ההסמכה, תיבדק תוכנית הלימודים הנדונה פעם נוספת על ידי הסוקר, על מנת לבחון את התפתחותה ואת הפעלתה הלכה למעשה במכללה.
  6. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".