01/12/15

אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בטכנולוגיות למידה של המכון הטכנולוגי חולון

בישיבתה ביום י"ט בכסלו תשע"ו (1.12.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' בת שבע אלון על עבודתה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למכון טכנולוגי חולון אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בטכנולוגיות למידה.
  3. לחייב את המכון הטכנולוגי חולון (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח להמלצת הוועדה לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכון הטכנולוגי חולון אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר שני (M.A.) ללא תזה בטכנולוגיות למידה וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך המכללה להעניק תואר זה. במקרה זה תוצע על ידי המכון הטכנולוגי חולון לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון"  פנימית שמשמעותה החזר שכר לימוד לסטודנטים.
  4. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תמשיך הוועדה ללוות את התוכנית בבדיקתה לקראת שלב ההסמכה.
  6. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".