20/01/15

אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לקראת תואר שני ללא תזה (M.A.) בפסיכולוגיה קלינית גרונטולוגית של המרכז האקדמי רופין

בישיבתה ביום כ"ט בטבת תשע"ה (20.1.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת משנה תחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים, ותכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' אבישי הניק על עבודתה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למרכז האקדמי רופין אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים לתואר שני ללא תזה (M.A.) בפסיכולוגיה גרונטולוגית.
  3. לחייב את המרכז האקדמי רופין (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח 3 להמלצת הוועדה לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המרכז האקדמי רופין אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר שני ללא תזה (M.A.)  בפסיכולוגיה גרונטולוגית וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך המכללה להעניק תואר שני ללא תזה (M.A.)  בפסיכולוגיה גרונטולוגית. במקרה זה תוצע על ידי המרכז האקדמי רופין לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת תוכנית הלימודים לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית המתקיימת במוסד.
  4. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תמשיך הוועדה ללוות את התוכנית בבדיקתה לקראת שלב ההסמכה.
  6. על המרכז האקדמי רופין לחתור להרחבת סגל ההוראה הבכיר מתחום הפסיכוגרונטולוגיה.
  7. על המרכז האקדמי לוודא כי מקומות הפרקטיקום יבטיחו עבודה עם קשישים.
  8. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה."