14/01/15

אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה (M.A.) בפסיכולוגיה קלינית גרונטולוגית של המרכז האקדמי רופין

ות"ת דנה בבקשת המרכז האקדמי רופין לאישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה בפסיכולוגיה קלינית גרונטולוגית והיא ממליצה למל"ג לאשר את הבקשה בהתאם לחוות הדעת של אגף התקציבים, אגף שכר ומנהל.

ות"ת מבקשת להתנות את אישור פתיחת שנת הלימודים בהמצאת חוזי התקשרות חתומים עם כל המרכזים הרפואיים עד לאוקטובר 2015.