08/09/15

אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) במשאבי אנוש במתכונת דו-חוגית של המכללה האקדמית לישראל ברמת-גן

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ה (8.9.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' אילן משולם על עבודתה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למכללה האקדמית לישראל ברמת גן אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון(B.A.) במשאבי אנוש במתכונת דו חוגית.
  3. לחייב את המכללה האקדמית לישראל ברמת גן (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח להמלצת הוועדה לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית לישראל ברמת גן אינה מוסמכת להעניק בשלב זה לתואר ראשון (B.A.) במשאבי אנוש במתכונת דו חוגית וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך המכללה להעניק תואר זה. במקרה זה תוצע על ידי המכללה האקדמית לישראל ברמת גן  לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון"  פנימית במסגרת התואר הראשון בניהול מערכות בריאות או בניהול מערכות מידע. בנוסף, תוצע לסטודנטים רשת ביטחון חיצונית במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון במנהל עסקים (התמחויות משאבי אנוש ורב תחומי ) המתקיימת במרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה או במסגרת תוכניות הלימודים לתואר ראשון בשירותי אנוש, לימודים רב תחומיים, כלכלה וניהול המתקיימות במכללה האקדמית תל חי.
  4. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תמשיך הועדה ללוות את התוכנית בבדיקתה לקראת שלב ההסמכה."
  6. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".