24/02/15

אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לקראת תואר שני (M.A.) ללא תזה בקרימינולוגיה של המכללה האקדמית אשקלון

בישיבתה ביום 25.2.15 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית אשקלון לקבל אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר שני ללא תיזה בקרימינולוגיה.

 

ות"ת מעבירה את הבקשה למל"ג עם המלצה כי אין מניעה תקציבית ו/או תכנונית לאישור הבקשה.

* * * * *

תוצאות הצבעה

בעד – 6

אין מתנגדים ואין נמנעים

ההחלטה התקבלה פה אחד