23/07/13

אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בקרימינולוגיה של מכון לנדר – מרכז אקדמי ירושלים

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ג (23.7.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' שמחה לנדאו על עבודתה.
  2. לאמץ את דו"ח הוועדה המקצועית ולהעניק למכון לנדר – מרכז אקדמי ירושלים אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בקרימינולוגיה ואכיפת חוק.
  3. לקראת שלב ההסמכה, על המכון לעבות את סגל ההוראה הבכיר במשרה תקנית במוסד.
  4. לקראת שלב ההסמכה, על המכון לעבות את מצאי הספרייה כנדרש.
  5. לחייב את מכון לנדר – מרכז אקדמי ירושלים (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח 3  להמלצת הוועדה לפיה:  א. ידוע לתלמיד(ה) כי מכון לנדר- מרכז אקדמי ירושלים אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר ראשון בקרימינולוגיה ואכיפת חוק וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך המרכז להעניק תואר ראשון בקרימינולוגיה ואכיפת חוק;  ב. אם המכון לא יוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר בקרימינולוגיה ואכיפת חוק, הוא מתחייב להעניק לסטודנטים רשת ביטחון כפי שפירט בדיווחו למל"ג.
  6. על המכון לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".

לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תמשיך הוועדה ללוות את התוכנית בבדיקתה לקראת שלב ההסמכה.