23/07/13

אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר שני (M.A.) עם וללא תזה בכלכלה פיננסית של המרכז הבינתחומי בהרצליה

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ג (23.7.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים שהגישו את חוות דעתם בנושא.
  2. לאמץ את חוות דעת הסוקרים ולהעניק למרכז הבינתחומי בהרצליה אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר שני (M.A.) עם וללא תזה בכלכלה פיננסית.
  3. לחייב את המרכז הבינתחומי הרצליה (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח  3 להמלצת הוועדה לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המרכז הבינתחומי הרצליה  אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר שני בכלכלה פיננסית וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך המרכז להעניק תואר שני כלכלה פיננסית.
  4. על המרכז לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".

לקראת שלב ההסמכה, תוקם ועדה מלווה לבדיקת תוכנית הלימודים.