23/07/13

אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בנדל"ן של המכללה האקדמית נתניה

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ג (23.7.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' יוסף גרוס על עבודתה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למכללה האקדמית נתניה אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בנדל"ן.
  3. לחייב את המכללה האקדמית נתניה (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח  3 להמלצת הוועדה לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית נתניה אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני בנדל"ן וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך המכללה להעניק תואר שני בנדל"ן.
  4. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".

לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תמשיך הוועדה ללוות את התוכנית.