10/06/14

אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון (B.S.N.) בסיעוד של המכללה האקדמית אשקלון

בישיבתה ביום י"ב בסיון תשע"ד (10.6.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' תמר קרוליק על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה המאומצת.
  2. לאשר למכללה האקדמית אשקלון לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון  (B.S.N) בסיעוד.
  3. לקראת שלב ההסמכה, תיבחן עמידת המוסד בכל הקריטריונים המופיעים בהחלטת המועצה מיום 15.2.2005 בנושא 'קווים מנחים לתוכניות לימודים לתואר ראשון בסיעוד', לרבות פרק סגל ההוראה.
  4. על המכללה לפעול בהתאם להחלטת המל"ג מיום  14.2.2014 בעניין "אנגלית כשפה זרה כולל ספי קבלה בשפה האנגלית במוסדות להשכלה גבוהה".
  5. לאמץ את המלצת ות"ת לפיה אישור פתיחת התוכנית הנה בכפוף להמצאת הסכמים חתומים עם כל המקומות בהם תתבצע ההכשרה המעשית, עד פתיחת שנת הלימודים תשע"ה.
  6. לחייב את המכללה האקדמית אשקלון (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה, לפיה ידוע למועמד כי המכללה האקדמית אשקלון אינה מוסמכת עדיין להעניק תואר ראשון בסיעוד, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך להעניק תואר ראשון בסיעוד.
  7. הוועדה הבודקת תמשיך ללוות את התוכנית לקראת שלב ההסמכה, תעקוב אחר התנהלותה של התוכנית ויישום כל המלצותיה.