10/06/14

אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לקראת תואר שני M.Sc. ללא תזה בהנדסה וניהול מערכות תשתית באפקה, המכללה האקדמית להנדסה

בישיבתה ביום י"ב בסיון תשע"ד (10.6.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' אבישי צדר ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאשר לאפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב, לפתוח תוכנית לתואר שני (M.Sc.) בהנדסה וניהול מערכות תשתית.
  3. על אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב להחתים (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה), כל תלמיד(ה) על הצהרה, לפיה ידוע לו (לה) כי אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב עדיין אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני "מוסמך במדעים" (M.Sc.) ללא תזה בהנדסה וניהול מערכות תשתית, וכי קיימת אפשרות שהמכללה לא תוסמך להעניק את התואר הנ"ל.
  4. הוועדה ממליצה למנות ועדה מלווה לקראת שלב ההסמכה, שתעקוב אחר התנהלותה של התוכנית ותוודא יישום כל המלצותיה של הוועדה הבודקת.