13/05/14

אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לקראת תואר שני במינהל עסקים בשפה האנגלית של המסלול האקדמי של המכללה למינהל

בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד (13.5.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. לאשר למסלול האקדמי של המכללה למינהל לתרגם/להסב את תוכנית הלימודים לתואר שני (M.B.A.) במינהל עסקים לשפה האנגלית.
  2. אישר ההפעלה ניתן לשנתיים, דהיינו עד למאי 2016.
  3. בתום שנה מתחילת אישור ההפעלה, תיבדק התוכנית ע"י סוקר בהתאם להחלטת מל"ג מס' 534/12 מיום 10.9.2013 לגבי פתיחת תוכניות בשפה האנגלית.