13/05/14

אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לקראת תואר שני (M.B.A.) ללא תזה במינהל עסקים של המסלול האקדמי של המכללה למינהל בשיתוף Baruch College – The City University of New York

בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד (13.5.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' אריה רייכל על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאשר למסלול האקדמי של המכללה למינהל לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה (M.B.A) במינהל עסקים בשיתוף Baruch College- The City University of New York.
  3. לחייב את המסלול האקדמי של המכללה למינהל (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה, לפיה ידוע למועמד כי המסלול האקדמי של המכללה למינהל אינו מוסמך להעניק בשלב זה לתואר שני ללא תזה (M.B.A) במינהל עסקים בשיתוףBaruch College- The City University of New York וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא יוסמך לתואר שני ללא תזה (M.B.A) במינהל עסקים בשיתוף Baruch College- The City University of New York.
  4. לקראת תום השנה הראשונה להפעלת התוכנית ולקראת שלב ההסמכה, תתכנס ועדת הבדיקה לדון בתוכנית הלימודים הנדונה פעם נוספת, ותבחן את התפתחותה ואת הפעלתה הלכה למעשה במכללה. הוועדה תבחן את התקדמות המכללה בנושאים השונים המפורטים בדו"ח המסכם.