11/02/14

אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לקראת תואר מוסמך M.A. בלימודי משפט לתלמידים שאינם בעלי תואר ראשון, של המסלול האקדמי של המכללה למינהל

בישיבתה ביום י"א באדר א' (11.2.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו ועל עבודתם עד כה.
  2. לאשר למסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר מוסמך M.A. בלימודי משפט לתלמידים שאינם בעלי תואר ראשון במשפטים (LL.B.), ללא תזה.
  3. לקראת שלב ההסמכה, יגיש המסלול האקדמי של המכללה למינהל למועצה להשכלה גבוהה דו"ח התקדמות אשר יועבר לבחינתם של שני סוקרים מהתחום.