11/02/14

אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לקראת תואר "בוגר" B.A. בלימודים בינתחומיים בתרבות עברית ויהודית במתכונת דו-חוגית, של אוניברסיטת תל-אביב

בישיבתה ביום י"א באדר א' (11.2.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו ועל עבודתם עד כה.
  2. לאשר לאוניברסיטת תל-אביב לפתוח תוכנית לימודים לתואר בוגר B.A. בלימודים בינתחומיים בתרבות עברית ויהודית, במתכונת דו-חוגית.
  3. המועצה להשכלה גבוהה ממליצה לאוניברסיטת תל-אביב כי סמינריונים יונחו בשיתוף של שני מנחים משתי דיסציפלינות שונות.
  4. לקראת שלב ההסמכה, תקים המועצה להשכלה גבוהה ועדה מלווה אשר חבריה יהיו מהתחומים: היסטוריה של עם ישראל, ספרות עברית, ומחשבת יהודית. באותה העת, תגיש אוניברסיטת תל-אביב למועצה להשכלה גבוהה דו"ח התקדמות אשר יועבר לבדיקתה של הוועדה המלווה שתוקם.