10/12/13

אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בניהול משאבי אנוש של המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה

בישיבתה ביום ז' בטבת תשע"ד (10.12.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' אריה רייכל על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאשר למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A) בניהול משאבי אנוש ולרשום אליה תלמידים.
  3. לחייב את המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה, לפיה ידוע למועמד כי המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר "בוגר" (B.A.) בניהול משאבי אנוש וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא יוסמך המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה להעניק תואר "בוגר" (B.A.) בניהול משאבי אנוש.
  4. לקראת תום השנה הראשונה להפעלת התוכנית ולקראת שלב ההסמכה, תתכנס ועדת הבדיקה לדון בתוכנית הלימודים הנדונה פעם נוספת, ותבחן את התפתחותה ואת הפעלתה הלכה למעשה במכללה. הוועדה תבחן את התקדמות המכללה בנושאים השונים המפורטים בדו"ח המסכם.