10/12/13

אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לקראת תואר שני (M.A.) בפסיכולוגיה חברתית, עם ובלי תזה, במרכז הבינתחומי בהרצליה

בישיבתה ביום ז' בטבת תשע"ד (10.12.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה הבודקת בראשותה של פרופ' שפרה שגיא, על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את חוות דעת הוועדה ולהעניק למרכז הבינתחומי בהרצליה אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר שני (M.A.) בפסיכולוגיה חברתית (עם ובלי תזה).
  3. להחתים כל סטודנט על הצהרה, לפיה ידוע לתלמיד(ה) כי המרכז הבינתחומי הרצליה אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר שני בפסיכולוגיה חברתית, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך המרכז להעניק תואר שני בפסיכולוגיה חברתית.
  4. על המרכז לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהה בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תמשיך הוועדה הבודקת ללוות את התוכנית בבדיקתה לקראת שלב ההסמכה.