11/02/14

אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בלשון במסלול העל-יסודי (ז'-י'), של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש א.ד. גורדון

בישיבתה ביום י"א באדר א' (11.2.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדת הבדיקה בראשות פרופ' מיה פרוכטמן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולאשר למכללת גורדון, המכללה האקדמית לחינוך, לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.), דו-חוגי, בלשון למסלול העל-יסודי (ז'-י') ולרשום אליה תלמידים.
  3. כתנאי לאישור פתיחת שנה א'  של תוכנית הלימודים וקליטת מחזור נוסף של סטודנטים, תידרש המכללה להמציא לוועדה את כל התיקונים הדרושים כמפורט במכתב הוועדה מיום 6.1.2014: סילבוסים מתוקנים, עמידת הספרייה בקריטריונים אקדמיים בתחום, תוכניות המכללה לצורך עידוד חברי הסגל להשתתף בכנסים מקצועיים ובפרסום מאמרים בבמות אקדמיות, ועוד.
  4. לחייב את מכללת גורדון (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי מכללת גורדון עדיין אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר "בוגר בהוראה" בלשון למסלול העל-יסודי, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תקבל מכללת גורדון הסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה" בלשון למסלול העל-יסודי. ב. אם המכללה לא תוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר בלשון למסלול העל-יסודי היא מתחייבת לקלוט את הסטודנטים במסגרת התוכניות להן יש הסמכה למכללה להעניק תואר.
  5. הוועדה תמשיך בליווי תוכנית הלימודים בבדיקה לשלב הסמכת המכללה להעניק את התואר בתוכנית.