11/02/14

אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית לימודים לקראת תואר שני (M.A.A.T.) בטיפול באמצעות אמנויות: טיפול באמצעות תנועה ומחול; טיפול באמצעות מוסיקה; וטיפול באמצעות ביבליותרפיה, של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

בישיבתה ביום י"א באדר א' (11.2.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים,  והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדה בראשות פרופ' אדיר כהן על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
  2. לאור המלצתה החיובית של הוועדה בראשות פרופ' כהן וכמו כן לאור עמידתה של המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין במתווה לתוכניות לימודים לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות אשר אימצה המועצה להשכלה גבוהה ביום 13.7.2010, מחליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר למכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין, לפתוח תוכניות לימודים לתואר שני (M.A.A.T) בטיפול באמצעות אמנויות: טיפול באמצעות תנועה ומחול;  טיפול באמצעות מוסיקה; וטיפול באמצעות ביבליותרפיה, לפרסמן ולרשום אליהן תלמידים.
  3. המכללה מתבקשת להקפיד כי מספר שעות ההכשרה המעשית לא ירד מ-600 שעות (שעות ההדרכה הפרטניות והקבוצתיות לא נכללות כחלק משעות העבודה המעשית).
  4. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכניות הלימודים (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אן מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. הוועדה הבודקת תמשיך ללוות את התוכנית לקראת שלב ההסמכה, תעקוב אחר התנהלותה של התוכנית ויישום כל המלצותיה כפי שמפורטות בהמלצות דו"ח הוועדה.