13/05/14

אישור פרסום והרשמת תלמידים לתוכנית הלימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.Mus.) חד-חוגי בנגינה בקבוצות במסלול רב-גילאי (א'-י"ב) של המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון

בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד (13.5.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדת הבדיקה, בראשות פרופ' מירה זכאי, על עבודתה עד כה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאשר למכללה האקדמית גבעת וושינגטון לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" (.B.Ed.Mus) חד-חוגי בנגינה בקבוצות (במסלול רב-גילאי א'-י"ב) ולרשום אליה תלמידים לשנה"ל תשע"ה.
  3. לחייב את מכללת גבעת וושינגטון (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, לפיה ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה עדיין איננה מוסמכת להעניק תואר "בוגר בהוראה" בנגינה בקבוצות, וכי קיימת אפשרות שתוכנית זו אף לא תאושר בסופו של דבר. אם המכללה לא תוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר בנגינה בקבוצות היא מתחייבת לקלוט את הסטודנטים במסגרת התוכניות להן יש הסמכה למכללה להעניק תואר אקדמי.
  4. המכללה מתבקשת להעביר לוועדה המקצועית סילבוסים מתוקנים ומעודכנים בהתאם להערות המופיעות בפרק תוכנית הלימודים בדו"ח הוועדה, וזאת בטרם פתיחת שנה"ל הראשונה בתוכנית.
  5. בהתאם להערת הוועדה המקצועית, על המכללה להקפיד על הגהה מוקפדת יותר של המסמכים אשר היא מגישה, לרבות הקפדה על הלימה בין כל חלקי המידע (למשל שמות קורסים בטבלאות ובסילבוסים) והקפדה על העריכה והסדר של הנתונים השונים (כולל קו"ח מצומצמים וערוכים בפורמט אקדמי מקובל). מומלץ כי המכללה תמנה אחראי במכללה לנושא זה.
    1. לקראת תום השנה הראשונה להפעלת התוכנית ולקראת שלב ההסמכה, תתכנס ועדת הבדיקה לדון בתוכנית הלימודים, ותבחן את התפתחותה ואת הפעלתה הלכה למעשה במכללה. הוועדה תבחן את התקדמות המכללה בנושאים השונים המפורטים בדו"ח, לרבות שיתוף הפעולה בין תוכנית הלימודים האקדמית לבין ביה"ס לביצוע "מזמור".