16/11/21

אישור פרסום ורישום למכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל-חיפה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) עם תזה בחינוך לשוני

בישיבתה ביום י"ב בכסלו תשפ"ב (16.11.2021) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' אבראהים טאהא, על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאשר למכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל-חיפה לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) עם תזה בחינוך לשוני, לרשום אליה תלמידים ולהתחיל בה את הלימודים.
  3. לקראת שלב ההסמכה, המכללה תשלח דו"ח התפתחות שיכלול, בין היתר, דיווח על התקדמות כתיבת עבודות התזה, נתונים על פרופיל הסטודנטים שכותבים עבודת תזה, עמידת המכללה בהחלטת המל"ג בדבר לימודים לתואר שני מיום 24.11.2020 ובפרט על מערך תומך המאפשר לחברי סגל של התוכנית לקיים מחקר ולהדריך סטודנטים בכתיבת תזה.
  4. לחייב את המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל-חיפה (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה, לפיה ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה איננה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני (M.Ed.) עם תזה בחינוך לשוני, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את התואר האקדמי בתוכנית. במקרה זה תוצע על ידי המכללה לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת התוכנית ללא התזה בחינוך לשוני.
  5. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהיה בין כותלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  6. אישור הפרסום וההרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".