16/11/21

אישור פרסום ורישום למכללה האקדמית וינגייט לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני "מוסמך בחינוך" (M.Ed.) ללא תזה ב"מדעי האימון בספורט"

בישיבתה ביום י"ב בכסלו תשפ"ב (16.11.2021) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות מיום 19.10.2021 בנושא שבנדון, והיא מחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים פרופ' יובל חלד ופרופ' יורם אפשטיין על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאשר למכללה האקדמית וינגייט לפרסם את תוכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) "מוסמך בחינוך" ללא תזה ב"מדעי האימון בספורט" (Master of Education in Sport Coaching Sciences) ולרשום אליה סטודנטים/ות.
  3. לחייב את המכללה (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה, לפיה: א. ידוע לתלמיד/ה/ כי המכללה האקדמית וינגייט אינה מוסמכת להעניק בשלב זה לתואר שני (.M.Ed) "מוסמך בחינוך" ללא תזה ב"מדעי האימון בספורט" וקיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק תואר שני (M.Ed.) זה. במקרה זה תוצע על ידי המכללה האקדמית וינגייט לסטודנטים/ות הלומדים/ות בתוכנית "רשת בטחון" פנימית תואר שני (M.P.E.) "מוסמך בחינוך הגופני"
  4. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכניות לימודים אלה (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. עם תום השנה הראשונה להפעלת התוכנית, תבחן התפתחותה והפעלתה הלכה למעשה במכללה האקדמית וינגייט, והתקדמות המוסד בנושאים השונים, כמפורט בחוות דעת הסוקרים.
  6. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים/ות כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים/ות לתוכנית לימודים חדשה".