06/02/18

אישור פרסום ורישום למכללה האקדמית לחינוך, מדעים וספורט אוהלו לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) ללא תזה בהוראת החינוך הגופני

בישיבתה ביום כ"א בשבט תשע"ח (6.2.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לרוח, חינוך ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים, פרופ' מיקי שיינוביץ וד"ר פליקס לבד, על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאשר למכללה האקדמית לחינוך, מדעים וספורט אוהלו לפרסם את דבר פתיחתה של תכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) בהוראת החינוך הגופני, לרשום אליה תלמידים ולהתחיל בה את הלימודים.
  3. יש להרחיב את הסגל האקדמי שיוכל להנחות את הסטודנטים בעבודות הגמר.
  4. בתום שנה להפעלת התוכנית, תגיש המכללה דו"ח התפתחות של התוכנית.
  5. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהיה בין כותלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  6. אישור הפרסום וההרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".