18/02/20

אישור פרסום ורישום למכללה האקדמית לחינוך ע"ש א.ד. גורדון לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) ללא תזה בחדשנות בחינוך (Innovation in Education)

בישיבתה ביום כ"ג בשבט תש"פ (18.2.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרות, פרופ' אינה בלאו וד"ר טובה מיכלסקי, על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאשר למכללה לחינוך ע"ש גורדון לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) ללא תזה בחדשנות בחינוך (Innovation in Education), לרשום אליה תלמידים ולהתחיל בה את הלימודים.
  3. בבדיקה לקראת שלב ההסמכה תיבדק בקשת המכללה לשנות את שם התוכנית ל"חדשנות וטכנולוגיות בחינוך".
  4. לחייב את המכללה לחינוך ע"ש גורדון (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה, לפיה ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית לחינוך ע"ש גורדון איננה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני (M.Ed.) בחינוך לחדשנות, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את התואר האקדמי בחינוך לחדשנות. במקרה זה תוצע על ידי המכללה לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת התוכנית בהוראה ולמידה.
  5. בתום שנה להפעלת התוכנית, תגיש המכללה דו"ח התפתחות של התוכנית.
  6. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהיה בין כותלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  7. אישור הפרסום וההרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".