06/03/18

אישור פרסום ורישום למכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) ללא תזה בחינוך מיוחד

בישיבתה ביום י"ט באדר תשע"ח (6.3.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרות, פרופ' חפציבה ליפשיץ ופרופ' שונית רייטר, על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאשר למכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) בחינוך מיוחד, לרשום אליה תלמידים ולהתחיל בה את הלימודים.
  3. המכללה תיתן דעתה להערותיה של פרופ' חפציבה ליפשיץ, כפי צוינו בחוות דעתה מיום 19.12.2017.
  4. בתום שנה להפעלת התוכנית, תגיש המכללה דו"ח התפתחות של התוכנית שיתייחס בין היתר לסעיף 3 לעיל.
  5. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהיה בין כותלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  6. אישור הפרסום וההרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".