23/07/13

אישור פרסום ורישום לסמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות, בתוכניות הלימודים לתואר שני (M.A.A.T.) בטיפול באמצעות אמנויות: טיפול בביבליותרפיה; טיפול בפסיכודרמה; טיפול בתנועה; וטיפול באמנות חזותית

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ג (23.7.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה מודה לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' אדיר כהן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה מאמצת את המלצת ועדת המשנה התחומית ומחליטה לתת למכללת סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות אישור פרסום ורישום בתוכניות הלימודים לתואר שני (M.A.A.T) בטיפול באמצעות אמנויות:

א.         טיפול באמצעות אמנויות- טיפול בביבליותרפיה;

ב.         טיפול באמצעות אמנויות -טיפול בפסיכודרמה;

ג.          טיפול באמצעות אמנויות -טיפול בתנועה;

ד.         טיפול באמצעות אמנויות-טיפול באמנות חזותית

  1. המכללה מתבקשת למלא אחר ההערות שהעלתה הוועדה המקצועית בדו"ח שלה (לקראת שלב ההסמכה) כדלהלן:

1. בקורסים שבענף א' המהווים תשתית משותפת לארבעת התוכניות, חשוב שהסטודנטים יחשפו לעולם התוכן של הטיפול באמנות. על המכללה לעשות מאמץ לחבר את עקרונות הטיפול באמנויות בקורסים עצמם, על ידי הרצאות אורח של מרצים מתחומי תוכן שונים. שילוב זה צריך לבוא לידי ביטוי בסילאבי הקורסים.

2. המכללה מתבקשת להדגיש את נושא האבחון הספציפי להתמחות. על המטפל לדעת לאבחן בשפה שלו. 3. מוצע שכל ראש תוכנית ילמד לפחות שיעור או שיעור וחצי בנושא האבחון בתחום התוכנית הספציפי. בנוסף, יש להתייחס לאבחון באמצעות כלים אמנותיים.

3. בקורס "התיאטרון ככלי להעצמה אישית וחברתית" יש לצמצם את רשימת הקריאה בעברית הכוללת ספרים שלמים ולהוסיף פריטי חובה באנגלית.

4. בקורס "פסיכותרפיה של המבוגר" יש פריטי קריאה רבים בנושא קשישים ויש לשלב גם פריטים בנושא בוגרים ומבוגרים.

5. הוועדה מבקשת מהמכללה להקפיד על שימוש בשם "טיפול בתנועה" ולא "תנועה" בשם התוכנית ובנספחיה.

4. המל"ג מבקשת מהוועדה המקצועית להמשיך ללוות את המכללה לקראת שלב ההסמכה להעניק את התואר.

5. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי למוסד אין עדיין הסמכה להעניק תואר בתחום זה וכי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".