10/02/15

אישור פרסום ורישום לתוכנית הלימודים לקראת תואר שני (M.A.) עם תזה בחקר לשון וחברה של אוניברסיטת בר-אילן

בישיבתה ביום כ"א בשבט תשע"ה (10.2.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות מיום 10.2.2015, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות דעתם.
  2. לאשר לאוניברסיטת בר אילן לפרסם, לרשום סטודנטים ולפתוח את תוכנית הלימודים לתואר שני (M.A.) עם תזה בחקר לשון וחברה.
  3. לקראת תום השנה הראשונה להפעלת התוכנית ולקראת שלב ההסמכה, לבקש את הסוקרים לבחון את כל מרכיבי התוכנית הלכה למעשה, לרבות בחינת הרכב הסגל המוביל בתוכנית, ולהגיש למועצה להשכלה גבוהה דו"ח מסכם ובו המלצותיהם לגבי הסמכת האוניברסיטה להעניק את התואר בתוכנית.
  4. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".