16/09/14

אישור פרסום ורישום לתוכנית הלימודים לקראת תואר שני (M.Ed.) בחינוך ומורשת ערבית בישראל, של המכללה האקדמית בית ברל

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (16.9.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת משנה: לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

 1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' אבנר גלעדי על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
 2. לאשר למכללה האקדמית בית ברל לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) בחינוך ומורשת ערבית בישראל ולרשום אליה תלמידים.
 3. עד להסמכתה להעניק את התואר בתוכנית, מתבקשת המכללה כדלקמן:
  א.  להעביר בתום שנה"ל הראשונה של התוכנית דו"ח התקדמות שיפרט את דרכי יישומה, ההישגים, הבעיות והשינויים שחלו בה מאז נפתחה.
  ב. להתייחס בדו"ח למרכיב האקסטרה קוריקולארי: קיום ארבעה סיורים יומיים למוזיאונים ולאתרי תרבות ומורשת (או תוכנית משולבת של סיורים וימי עיון) במהלך הלימודים.
  ג. לדווח  על פיתוח אוספי הספרייה (ספרים, כתבי עת וחומרי מדיה) לצורכי התוכנית.
 4. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
 5. על המכללה להחתים (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) כל תלמיד/ה על הצהרה, לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר שני (M.Ed.) בחינוך ומורשת ערבית בישראל, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המוסד לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" באחת מתוכניות התואר השני (M.Ed.) במכללה, אשר קיבלו הסמכה.
 6. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה", תוקף אישור הפרסום הינו מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ה וזו שאחריה). אם לא תפתח המכללה את תוכנית הלימודים במסגרת זמן זה, יהיה עליה לפנות למל"ג בבקשה להארכת תוקף אישור הפרסום וההרשמה, בהתאם לתנאי החלטת המל"ג האמורה.