16/09/14

אישור פרסום ורישום לתוכנית הלימודים לקראת תואר שני (M.Ed.) בהוראת לימודי האסלאם, של אלקאסמי, מכללה אקדמית לחינוך

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (16.9.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת משנה: לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' משה מעוז על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
  2. לאשר לאלקאסמי, מכללה אקדמית לחינוך לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (Ed.) בהוראת לימודי האסלאם ולרשום אליה תלמידים.
  3. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  4. על המכללה להחתים (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) כל תלמיד/ה על הצהרה, לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר שני (Ed.) בהוראת לימודי האסלאם, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המוסד לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית, אשר תדאג להסדר מנהלי להחזר שכר לימוד לסטודנטים.
  5. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה", תוקף אישור הפרסום הינו מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ה וזו שאחריה). אם לא תפתח המכללה את תוכנית הלימודים במסגרת זמן זה, יהיה עליה לפנות למל"ג בבקשה להארכת תוקף אישור הפרסום וההרשמה, בהתאם לתנאי החלטת המל"ג האמורה.