16/09/14

אישור פרסום ורישום לתוכנית הלימודים לקראת תואר שני (M.Ed.) בלקויות למידה-אבחון והתערבות חינוכית, של מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (16.9.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת משנה: לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

 1. להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' דורית רביד על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
 2. לאשר למכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) בלקויות למידה-אבחון והתערבות חינוכית ולרשום אליה תלמידים.
 3. על המכללה לפעול בתחום האבחון בתוכנית, כדלקמן:
  א. להוסיף אבחון בחשבון.
  ב. להוסיף לימוד אינטגרציה של רכיבי האבחון וגזירה של תוכנית הוראה בהתאם לממצאים.
  ג. להעביר לוועדה פירוט רחב יותר על האבחון בתוכנית, שיפרוס, בין היתר, את תהליך האבחון ואת שיטת כתיבת הדו"ח.
 4. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
 5. על המכללה להחתים (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) כל תלמיד/ה על הצהרה, לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר שני (M.Ed.) בלקויות למידה-אבחון והתערבות חינוכית, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המוסד לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית, אשר תדאג להסדר מנהלי להחזר שכר לימוד לסטודנטים.
 6. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה", תוקף אישור הפרסום הינו מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ה וזו שאחריה). אם לא תפתח המכללה את תוכנית הלימודים במסגרת זמן זה, יהיה עליה לפנות למל"ג בבקשה להארכת תוקף אישור הפרסום וההרשמה, בהתאם לתנאי החלטת המל"ג האמורה.