23/07/13

אישור פרסום ורישום לתוכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) בהערכה בחינוך של סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ג (23.7.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' מרדכי מירון על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאשר לסמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) בהערכה בחינוך, לרשום אליה סטודנטים ולהתחיל בה את הלימודים.
  3. הוועדה המקצועית תמשיך ללוות את המכללה לקראת הסמכתה להעניק את התואר.
  4. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".