23/07/13

אישור פרסום ורישום לתוכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) בהערכה בית ספרית, של מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ג (23.7.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' מרדכי מירון על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאשר למכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) בהערכה בית ספרית, לרשום אליה תלמידים ולהתחיל בה את הלימודים.
  3. בתום שנה"ל הראשונה של התוכנית, המכללה מתבקשת להעביר דו"ח התקדמות שיפרט את התפתחותה של התוכנית מאז שנפתחה.

על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהיה בין כותלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".