14/08/18

אישור פרסום ורישום לתוכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) ללא תזה בחינוך לקיימות – חברה, סביבה, בריאות של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח (14.8.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים, ד"ר דניאל מישורי וד"ר יעל פרג, על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאשר למכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) בחינוך לקיימות – סביבה, חברה, בריאות, לרשום אליה תלמידים ולהתחיל בה את הלימודים.
  3. לחייב את המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, לפיה ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה עדיין איננה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני (M.Ed.) בחינוך לקיימות – סביבה, חברה, בריאות, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק תואר שני (M.Ed.) בחינוך לקיימות – סביבה, חברה, בריאות. כמו כן אם המכללה לא תוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר השני (M.Ed.) בחינוך לקיימות – סביבה, חברה, בריאות, היא מתחייבת להציע לסטודנטים הלומדים בתוכנית לתואר שני בחינוך לקיימות – סביבה, חברה, בריאות רשת ביטחון חיצונית במסגרת תוכנית לתואר שני (M.Ed.) בחינוך סביבתי שבסמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות.
  4. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. אישור הפרסום וההרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".