03/03/15

אישור פרסום ורישום לתוכנית הלימודים לקראת תואר שני (M.Ed.) עם תזה בחינוך מוסיקלי של מכללת לוינסקי לחינוך

בישיבתה ביום י"ב באדר תשע"ה (3.3.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרות על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאשר למכללת לוינסקי לחינוך לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) עם תזה בחינוך מוסיקלי.
  3. על המכללה להקפיד כי מנחי התזה יהיו מתחום החינוך המוסיקלי. במקרה שיש צורך במנחים מתחומים אחרים, יהיו שני מנחים לתזה כאשר המנחה הראשי יהיה מתחום החינוך המוסיקלי.
  4. הקריאה המודרכת בתוכנית לא תהווה חלק ממניין השעות שלה ולא תעניק נקודות זכות.