03/03/15

אישור פרסום ורישום לתוכנית הלימודים לקראת תואר שני (M.Ed.) עם תזה בחינוך סביבתי של סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות

בישיבתה ביום י"ב באדר תשע"ה (3.3.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות דעתם.
  2. לאשר לסמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות לפתוח את תוכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) עם תזה בחינוך סביבתי.
  3. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה.