24/03/15

אישור פרסום ורישום לתוכנית הלימודים לקראת תואר שני (M.Ed.) עם תזה בהוראת מדעי הרוח בגישה רב-תחומית של סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ה (24.3.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותה של פרופ' יאירה אמית על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאשר לסמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות לפתוח את תוכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) עם תזה בהוראת מדעי הרוח בגישה רב-תחומית.
  3. על המכללה לפעול בנושאים הבאים:

א.         לחזק את נושא הרב-תחומיות בתוכנית בכלל ובעבודות התזה בפרט, ולהדגיש את הזיקה בין הדיסציפלינות השונות.

ב.         על המכללה להגדיל את היקף הקורס בשיטות מחקר ל-2 ש"ש ולכלול אותו במסגרת קורסי החובה.

ג.          יש לכלול במסגרת קורסי החובה קורס נוסף מבין אלו הנכללים בחטיבת מתודולוגיות המחקר.

  1. על המכללה לדווח למל"ג על ביצוע השינויים הנדרשים בסעיפים 3ב' ו-3ג' לא יאוחר מה-31 למאי 2015. החלטת המל"ג על אישור פתיחת התוכנית הינו בכפוף לתיקונים לשביעות רצון ועדת המשנה.